ELIO SANDRO ARAUJO

NOTAS DE EMPENHO

Finalidade Ord. Bancária: Dt Emissão: PAGO
PGTO DIARIA 2017OB00637 23/02/2017 683,24
PGTO DIARIA 2017OB01045 13/03/2017 683,24

+